A comparison of methods for 3D scene shape retrieval

Juefei Yuan, Hameed Abdul-Rashid, Bo Li (Corresponding author), Yijuan Lu, Tobias Schreck, Song Bai, Xiang Bai, Ngoc Minh Bui, Minh N. Do, Trong Le Do, Anh Duc Duong, Kai He, Xinwei He, Mike Holenderski, Dmitri Jarnikov, Tu Khiem Le, Wenhui Li, Anan Liu, Xiaolong Liu, Vlado MenkovskiKhac Tuan Nguyen, Thanh An Nguyen, Vinh Tiep Nguyen, Weizhi Nie, Van Tu Ninh, Luis A. Perez Rey, Yuting Su, Vinh Ton-That, Minh Triet Tran, Tianyang Wang, Shu Xiang, Shandian Zhe, Heyu Zhou, Yang Zhou, Zhichao Zhou

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

1 Citaat (Scopus)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A comparison of methods for 3D scene shape retrieval'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen