A comment on scheduling two parallel machines with capacity constraints

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)269-272
TijdschriftDiscrete Optimization
Volume2
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit