A classification scheme for vehicle routing and scheduling problems

M. Desrochers, J.K. Lenstra, M.W.P. Savelsbergh

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

108 Citaten (Scopus)
3 Downloads (Pure)

Samenvatting

A classification scheme is proposed for a class of models that arise in the area of vehicle routing and scheduling and illustrated on a number of problems that have been considered in the literature. The classification scheme may serve as a first step towards the development of a model and algorithm management system in this area.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)322-332
Aantal pagina's11
TijdschriftEuropean Journal of Operational Research
Volume46
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1990

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A classification scheme for vehicle routing and scheduling problems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit