A class of pseudo-parabolic equations: existence, uniqueness of weak solutions, and error estimates for the Euler-implicit discretization

Y. Fan, I.S. Pop

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

29 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper, we investigate a class of pseudo-parabolic equations. Such equations model two-phase flow in porous media where dynamic effects are included in the capillary pressure. The existence and uniqueness of a weak solution are proved, and error estimates for an Euler implicit time discretization are obtained.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)2329-2339
TijdschriftMathematical Methods in the Applied Sciences
Volume34
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A class of pseudo-parabolic equations: existence, uniqueness of weak solutions, and error estimates for the Euler-implicit discretization'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit