A class of on-line scheduling algorithms to minimize total completion time

X. Lu, R.A. Sitters, L. Stougie

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

47 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)232-236
TijdschriftOperations Research Letters
Volume31
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit