A class of burst-correcting array codes

M. Blaum, P.G. Farrell, H.C.A. Tilborg, van

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

16 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)

Samenvatting

The usual (k_{2} + 1) times (k_{1} + 1) array code, in which the last row and the last column contain redundant bits, can correct any single error. However, if the bits are read diagonally instead of horizontally, the code can correct bursts of errors. It is shown that the(_{k}2 + 1) times (k_{1} + 1)array code with diagonal readout can correct any burst of length up tok_{1}if and only ifk_{2} geq 2(k_{1} - 1).
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)836-839
Aantal pagina's4
TijdschriftIEEE Transactions on Information Theory
Volume32
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1986

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A class of burst-correcting array codes'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit