A characterization of the spaces $S^{k/k+1}_{1/k+1}$ by means of holomorphic semigroups

S.J.L. Eijndhoven, van, J. Graaf, de, R.S. Pathak

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

52 Downloads (Pure)

Samenvatting

The Gel’fand–Shilov spaces $\mathfrak{S}_\alpha ^\beta ,{\alpha = 1}/ {(k + 1)},{\beta = k} /{(k + 1)}$, are special cases of a general type of test function spaces introduced by de Graaf. We give a self-adjoins operator so that the test functions in those $\mathfrak{S}_\alpha ^\beta $ spaces can be expanded in terms of the eigenfunctions of that self-adjoins operator.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1180-1186
TijdschriftSIAM Journal on Mathematical Analysis
Volume14
Nummer van het tijdschrift6
DOI's
StatusGepubliceerd - 1983

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of the spaces $S^{k/k+1}_{1/k+1}$ by means of holomorphic semigroups'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit