A characterization of exterior lines of certain sets of points in PG(2,q)

A. Blokhuis, H.A. Wilbrink

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

18 Citaten (Scopus)

Samenvatting

Let A and B be disjoint sets of points in PG(2, q) the Desarguesian projective plane of order q, with |A|q, |B|=q+1, such that each line through a point of A meets B (just once). Then B is a line.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)253-254
Aantal pagina's2
TijdschriftGeometriae Dedicata
Volume23
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1987

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'A characterization of exterior lines of certain sets of points in PG(2,q)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit