A Chance-Constrained Two-Echelon Vehicle Routing Problem with Stochastic Demand

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftTransportation Science
VolumeXX
Nummer van het tijdschriftX
StatusGeaccepteerd/In druk - 2022

Citeer dit