A Boyer-Moore-style algorithm for regular expression pattern matching

B.W. Watson, R.E. Watson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

12 Citaten (Scopus)
2 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)99-117
TijdschriftScience of Computer Programming
Volume48
Nummer van het tijdschrift2-3
DOI's
StatusGepubliceerd - 2003

Citeer dit