A 3-D finite element model of blood perfused rat gastrocnemius medialis muscle

W.J. Vankan, J.M.R.J. Huyghe, J.D. Janssen, A. Huson

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelPopulair

9 Citaten (Scopus)
251 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)19-24
TijdschriftEuropean Journal of Morphology
Volume34
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 1996

Citeer dit