59Co NMR observation of monolayer resolved hyperfine fields in ultrathin epitaxial fct-Co(001) films

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)390-393
TijdschriftJournal of Magnetism and Magnetic Materials
Volume286
DOI's
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit