3D extrudate shape prediction for complex extrusion flows

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan congresPoster

7 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit