3D bioprinting of complex channels : effects of material, orientation, geometry, and cell embedding

S. Wüst, R. Müller, S. Hofmann

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

37 Citaten (Scopus)
231 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '3D bioprinting of complex channels : effects of material, orientation, geometry, and cell embedding'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen