355-nm hypersensitization of optical fibers

A. Canagasabey, J. Canning, N. Groothoff

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  10 Citaten (Scopus)

  Samenvatting

  A study is presented on 355-nm hypersensitization of optical fibers. It is found that the intrinsic 244-nm photosensitivity of boron-codoped germanosilicate optical fibers is enhanced by 355-nm hypersensitization. Hypersensitization through standard polymer coating is also demonstrated.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1108-1110
  TijdschriftOptics Letters
  Volume28
  Nummer van het tijdschrift13
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2003

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '355-nm hypersensitization of optical fibers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit