[3.3.2]- and [3.3.3]Propellanes in Reactions with Oxidizing Electrophiles

T.E. Shubina, P.A. Gunchenko, T.S. Vigovskaya, P.R. Schreiner, A.G. Yurchenko, A.A. Fokin

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

The structure of [3.3.2]- and [3.3.3]propellanes, their framework analogs, and their radical-cations was investigated by computational methods (BLYP and B3LYP) in the 6-31G* basis set. The reactivity of the propellanes toward model oxidizing electrophiles does not contradict the quantum-chemical calculations. In the case of the tetracyclic framework analog of [3.3.3]propellane the reaction takes place as C—H substitution, whereas in the case of [3.3.2]propellanes it takes place as C—C-oxidative addition.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)229-236
TijdschriftTheoretical and Experimental Chemistry
Volume38
Nummer van het tijdschrift4
DOI's
StatusGepubliceerd - 2002

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '[3.3.2]- and [3.3.3]Propellanes in Reactions with Oxidizing Electrophiles'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit