30-Gb/s 3 x 3 optical mode group-division-multiplexin system with optimized joint detection

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

25 Citaten (Scopus)
64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)1283-1285
Aantal pagina's3
TijdschriftIEEE Photonics Technology Letters
Volume23
Nummer van het tijdschrift18
DOI's
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit