1/f noise at room temperature in n-type gallium arsenide grown by molecular beam epitaxy

L. Ren, M.R. Leijs

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

  27 Citaten (Scopus)
  1 Downloads (Pure)

  Samenvatting

  The 1/f noise in n-GaAs epitaxial layers grown by molecular beam epitaxy was investigated at room temperature for various doping concentrations. The measured 1/f noise is a bulk effect. The noise parameter a between 10-4 and 10-3 was found to be dependent on the doping concentration.
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)319-323
  Aantal pagina's5
  TijdschriftPhysica B: Condensed Matter
  Volume172
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1991

  Vingerafdruk

  Duik in de onderzoeksthema's van '1/f noise at room temperature in n-type gallium arsenide grown by molecular beam epitaxy'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  Citeer dit