1.55 μm integrated modelocked semiconductor lasers

Y. Barbarin

Onderzoeksoutput: ScriptieDissertatie 1 (Onderzoek TU/e / Promotie TU/e)

622 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.55 μm integrated modelocked semiconductor lasers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering

Physics

Material Science