13C nuclear magnetic resonance chemical shifts of small hydrocarbons in the gas phase

L.J.M. Ven, van de, J.W. Haan, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

13 Citaten (Scopus)
55 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)94-95
TijdschriftJournal of the Chemical Society, Chemical Communications
Nummer van het tijdschrift3
DOI's
StatusGepubliceerd - 1978

Citeer dit