13C-1H spin-spin couplings in cyclic alpha-beta-unsaturated enones and their protonated derivatives. Measurements and quantum chemical calculations

J.P.G.M. Schreurs, C.A.H. Noorden-Mudde, van, L.J.M. Ven, van de, J.W. Haan, de

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

10 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)354-358
TijdschriftOrganic Magnetic Resonance
Volume13
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 1980

Citeer dit