1.3 μm SDN-enabled optical packet switch architecture for high performance and programmable data center network

W. Miao, F. Agraz, H. De Waardt, S. Spadaro, H.J.S. Dorren, N. Calabretta

Onderzoeksoutput: Hoofdstuk in Boek/Rapport/CongresprocedureConferentiebijdrageAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.3 μm SDN-enabled optical packet switch architecture for high performance and programmable data center network'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Chemische stoffen

Engineering en materiaalwetenschappen