1.3-μm GaNAsSb-GaAs UTC-photodetectors for 10-gigabit ethernet links

S. Fedderwitz, A. Stöhr, K.H. Tan, S.F. Yoon, M. Weiss, A. Poloczek, W.K. Loke, S. Wicaksono, T.K. Ng, V. Rymanov, A. Patra, E. Tangdiongga, D. Jaeger

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1.3-μm GaNAsSb-GaAs UTC-photodetectors for 10-gigabit ethernet links'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Engineering en materiaalwetenschappen

Fysica en Astronomie

Chemische stoffen