1,2-Dioxetanes as chemiluminescent intermediates in the triplet oxygen oxygenation of olefins

E.W. Meijer, H. Wynberg

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

15 Citaten (Scopus)
74 Downloads (Pure)

Samenvatting

The reactions of the enol ethers I (R = OMe, R1 = H), II (R = H, n = 2, 8; R = CMe3, n = 2), and adamantylideneadamantane (I; RR1C = adamantylidene) with 3O2 and 1O2 were studied. Reaction with 1O2 gave 1,2-dioxetanes. Reaction with 3O2 was chemiluminescent, and the main products were the ketones obtained by C:C bond cleavage. The 1,2-dioxetanes were intermediates in this latter reaction. [on SciFinder (R)]
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)785-788
Aantal pagina's4
TijdschriftTetrahedron Letters
Volume22
Nummer van het tijdschrift8
DOI's
StatusGepubliceerd - 1981

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van '1,2-Dioxetanes as chemiluminescent intermediates in the triplet oxygen oxygenation of olefins'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

  • Citeer dit