1 Gb/s chaotic encoded W-band wireless transmission for physical layer data confidentiality in radio-over-fiber systems

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
130 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van '1 Gb/s chaotic encoded W-band wireless transmission for physical layer data confidentiality in radio-over-fiber systems'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Fysica en Astronomie