μ-synthesis for a compact disc player

M. Steinbuch, P.J.M. Groos, van, G. Schootstra, P.M.R. Wortelboer, O.H. Bosgra

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

23 Citaten (Scopus)
1 Downloads (Pure)

Samenvatting

This paper considers the design and implementation of robust multivariable controllers for a compact discmechanism.The design objective is to achieve good track-following and focusing performance in thepresence of track disturbances, external mechanical shocks and structured norm-bounded plant uncertainty.This robust performance problem has been solved in the mu-framework using the DK-iteration scheme.Limits of implementation necessitate the use of sophisticated model reduction techniques and the use of twoparallel digital signal processors.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)169-189
Aantal pagina's21
TijdschriftInternational Journal of Robust and Nonlinear Control
Volume8
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 1998

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'μ-synthesis for a compact disc player'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit