λ-Terms, logic, determiners and quantifiers

F. Kamareddine

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

3 Citaten (Scopus)

Samenvatting

In this paper, a theory T H based on combining type freeness with logic is introduced and is then used to build a theory of properties which is applied to determiners and quantifiers.
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)79-103
Aantal pagina's25
TijdschriftJournal of Logic, Language and Information
Volume1
Nummer van het tijdschrift1
DOI's
StatusGepubliceerd - 1992

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'λ-Terms, logic, determiners and quantifiers'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit