β-hairpin forms by rolling up from C-terminal : topological guidance of early folding dynamics

S. Enemark, N.A. Kurniawan, Raj Rajagopalan

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

9 Citaten (Scopus)
73 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'β-hairpin forms by rolling up from C-terminal : topological guidance of early folding dynamics'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicijnen en Levenswetenschappen