Über die Quantifizierung software-ergonomischer Richtlinien

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan tijdschriftTijdschriftartikelAcademicpeer review

59 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)5-18
TijdschriftErgonomie & Informatik
Volume25
StatusGepubliceerd - 1995

Citeer dit