TBBE118001 Drop-in biobrandstof via de katalytische hydrogenering van pyrolyse olievoor toepassing in de scheepvaart

Project: Onderzoek direct

Projectdetails

Omschrijving

De Europese Commissie heeft de ambitie uitgesproken om in 2020 het aandeel hernieuwbare brandstoffen in de transport sector naar 10% te hebben verhoogd. Voor de periode 2021-2030 is onlangs de RED-II richtlijn opgesteld, waarin ook de introductie van geavanceerde biobrandstoffen (2e generatie) voorgeschreven wordt. In het personenvervoer is verschuiving gaande naar elektrisch, maar voor zwaar transport en vooral ook in de lucht- scheepvaart zullen nog lang vloeibare (en gasvormige) brandstoffen noodzakelijk zijn. Daarnaast zal er een verschuiving moeten plaatsvinden van 1e generatie naar 2e generatie brandstoffen. Hedentendage worden vloeibare biobrandstoffen voornamelijk geproduceerd uit plantaardige olie en gebruikt frituurvet. Geavanceerde 2e generatie biobrandstoffen moeten uit duurzame biomassastromen worden geproduceerd zoals gedefinieerd in REDII. Geschikte technologie en processen moeten echter nog wel verder ontwikkeld worden.
Het specifieke doel van het RENEWELL project is de ontwikkeling van een duurzame, 2e generatie drop-in scheepsbrandstof. De brandstof moet bijgemengd kunnen worden in bestaande conventionele en 1e generatie brandstoffen in percentages van minimaal 5%, maar met de ambitie 30% mogelijk te maken. Naast fysisch-chemische eigenschappen zijn de verbrandingseigenschappen van groot belang. Verbranding wordt in geavanceerde apparatuur onderzocht als ook daadwerkelijk in een testmotor.
De nieuwe brandstof wordt geproduceerd uit biomassa en dient te voldoen aan de eisen gesteld in REDII. In het RENEWELL concept wordt biomassa omgezet in pyrolyse olie en vervolgens wordt deze vloeistof chemisch-katalytisch opgewaardeerd tot een transportbrandstof. De mate van opwaardering wordt bepaald door de eisen die gesteld worden aan een drop-in brandstof en kan afhankelijk zijn van het bijmengpercentage. De kwaliteit van de brandstof kan gestuurd worden door aanpassing van de procescondities (temperatuur, H2 druk, verblijftijd) en de toegepaste katalysator. De pyrolyse olie kan uit verschillende biomassa stromen worden geproduceerd (bijv. houtresiduen, bermgras etc).
Korte titelDrop-in biobrandstof
AcroniemDrop-inBio
StatusActief
Effectieve start/einddatum1/01/1931/12/21