Transportation Research. Part E: Logistics and Transportation Review (Tijdschrift)

Veenstra, A. (Redacteur)

Activiteit: Types publicaties van collegiale toetsing en redactioneel werkRedactioneel werkWetenschappelijk

Beschrijving

Associate Editor
Periode2015
Type tijdschriftTijdschrift
ISSN1366-5545