High Voltage Actuation System: New power amplifier technology

  • Sjef Settels (Spreker)

Activiteit: Types gesprekken of presentatiesAangemelde presentatieWetenschappelijk

Beschrijving

Research pitch for High Tech Systems Institute
Periode3 dec. 2015
Gehouden opHigh Tech Systems Center, Nederland