Proefopzetten bij spectra verkregen door computersimulatie

  • J.E.M. Opstraat

Student thesis: Master

Date of Award30 Apr 1991
Original languageDutch
SupervisorH.N. Linssen (Supervisor 1), E.E.M. van Berkum (Supervisor 2) & R. Nagtegaal (External coach)

Cite this

'