Organic field-effect memories

  • J.P. Hermans

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2007
Original languageEnglish
SupervisorM. Kemerink (Supervisor 1), M. Cölle (Supervisor 2) & Dagobert M. de Leeuw (External coach)

Cite this

'