Oppervlakte-onderzoek aan polymeren met infrarood spectroscopie (FTIR/ATR)

  • L.G. Steffanie

Student thesis: Master

Date of Award1 Feb 1987
Original languageDutch
SupervisorP.J. Lemstra (Supervisor 1), A.J.H. Leenen (External coach) & J.A.J. Jansen (External coach)

Cite this

'