Ontwerp faculteit Technologie Management
: duurzame hoogbouw op de TU/e

  • M.A. Visscher

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2003
Original languageDutch
SupervisorF. van Herwijnen (Supervisor 1), R. Daru (Supervisor 2) & A.C. van der Linden (Supervisor 2)

Cite this

'