One semester at Cornell : to study the facility planning and management program . "Match" gebouw/gebruiker : orientatie en concept model t.b.v. stadhuis/bibliotheek Den Haag . Dynamisch karakter "Match" : gebouw/gebruiker

  • E.A.M. ten Dam

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1990
Original languageDutch
SupervisorH.A.J. Henket (Supervisor 1)

Cite this

'