Numerical analysis of a warming-up chamber

  • T.J.F. Bastiaansen

Student thesis: Master

Date of Award30 Jun 2012
Original languageEnglish
SupervisorF.C. Visser (External coach), Bart P.M. van Esch (Supervisor 1), Cees W.M. van der Geld (Supervisor 2), J.J.H. Brouwers (Supervisor 2) & Camilo C.M. Rindt (Supervisor 2)

Cite this

'