Numerical analysis of a warming-up chamber

  • T.J.F. Bastiaansen

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Jun 2012
LanguageEnglish
SupervisorF.C. Visser (External coach), Bart van Esch (Supervisor 1), Cees van der Geld (Supervisor 2), J.J.H. Brouwers (Supervisor 2)Camilo Rindt (Supervisor 2)

Cite this

Numerical analysis of a warming-up chamber
Bastiaansen, T. J. F. (Author). 30 Jun 2012

Student thesis: Master