Model van een He-Cu holle-kathode-ontlading als lichtversterker

  • F.E.G. Rodenburg

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Dec 1994
Original languageDutch
SupervisorT.M. Adamowicz (External coach) & L.D. Tolsma (Supervisor 1)

Cite this

Model van een He-Cu holle-kathode-ontlading als lichtversterker
Rodenburg, F. E. G. (Author). 31 Dec 1994

Student thesis: Master