Modal control of a 6 degrees of freedom motion stage

Student thesis: Master

Date of Award30 Sept 2011
Original languageEnglish
SupervisorW.H.T.M. Aangenent (External coach), M.M.J. van de Wal (External coach), R. Hoogendijk (Supervisor 1), Maarten Steinbuch (Supervisor 2), C.M.M. van Lierop (Supervisor 2) & M.J.G. (René) van de Molengraft (Supervisor 2)

Cite this

'