Machnetic resonance neurograpy of the celiac plexus with motion-compensated 3D SHINKEI

  • L. Kok

Student thesis: Master

Date of Award20 Jun 2017
Original languageEnglish
SupervisorG.J. Strijkers (Supervisor 1), C. Ferrer (External coach), Clemens Bos (External coach), Maarten van Leeuwen (External coach) & Richard G.P. Lopata (Supervisor 2)

Cite this

'