Leren door doen
: voorwaarden voor automatisch leren

  • J. Wielemaker

Student thesis: Master

Date of Award30 Nov 1985
Original languageDutch
SupervisorJ.A.G. Jess (Supervisor 1), B.J. Wielinga (External coach) & Wouter N.H. Jansweijer (External coach)

Cite this

'