Funderingsvernieuwing
: ontwikkeling van een alternatieve fundering

  • D. Dales

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 2012
Original languageDutch
SupervisorS.P.G. (Faas) Moonen (Supervisor 1), R. Blok (Supervisor 2), G.W. Schalkwijk (External coach) & J.A.A. Huijgen (External coach)

Cite this

'