Flexibiliteit
: een instrument om de toegevoegde waarde van flexibele kantoorhuisvesting aan te tonen

  • R.F. de Jong

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award30 Sep 2011
Original languageDutch
SupervisorJos J.A.M. Smeets (Supervisor 1), J.J.N. Lichtenberg (Supervisor 2), H.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek (Supervisor 2) & B. van Egmond (External coach)

Cite this

'