Een onderzoek naar het verloop van G'(T), G"(T), tan delta (T) en Cp(T) van polystyreen (PS), polyetheen (PE), een PE-PS-blokcopolymeer en combinaties van deze polymeren

  • J. Dalmolen

Student thesis: Master

Date of Award31 Aug 1980
Original languageDutch

Cite this

'