Dynamic behaviour of the ß2-adrenergic receptor
: approach and study using molecular dynamics

  • P. Spijker

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Dec 2004
Original languageEnglish
SupervisorPeter A.J. Hilbers (Supervisor 1), E.W. (Bert) Meijer (Supervisor 2), R.A. van Santen (Supervisor 2), N. Vaidehi (External coach), Maarten Merkx (Supervisor 2), Koen Pieterse (Supervisor 2) & A.J. (Bart) Markvoort (Supervisor 2)

Cite this

'