Development of a prototype instrument for automatic venipuncture

  • T. de Boer

Student thesis: Master

Date of Award2006
Original languageEnglish
SupervisorMaarten Steinbuch (Supervisor 1), Aleksey A. Kharin (External coach) & S. Neerken (External coach)

Cite this

'