De weg naar een succesvolle herbestemming
: kerken tot woonruimten als casestudie

  • S. Gerrits

Student thesis: Master

Abstract

Date of Award31 Aug 2007
Original languageDutch
SupervisorP.A. Erkelens (Supervisor 1), A.R. Roders (Supervisor 2) & J.G. Teensma (External coach)

Cite this

'