Corporate branding en real estate
: hoe bedrijfshuisvesting de bedrijfsidentiteit kan uitdragen

  • A.J.M. van Kempen

Student thesis: Master

Date of Award31 May 2009
Original languageDutch
SupervisorH.A.J.A. (Rianne) Appel-Meulenbroek (Supervisor 1), J.J.A.M. Smeets (Supervisor 2), D.W.Q. Havermans (Supervisor 2) & R. Agterberg (External coach)

Cite this

'