Contextrijk onderwijs bij Achterhoek VO

  • J. Kloek

Student thesis: Master

Abstract

In de laatste curriculumherziening voor de bètavakken moeten leerlingen concepten leren toepassen in contexten. Contexten zouden het onderwijs aantrekkelijker maken en leiden tot betere samenhang tussen de vakken, betere aansluiting bij het hoger onderwijs en minder overladenheid van het programma. In dit onderzoek wordt gekeken naar de mate waarin bètadocenten binnen een scholengemeenschap in de Achterhoek een contextrijke leeromgeving realiseren. Context wordt gedefinieerd als een situatie of probleemstelling die, in de uitvoering van de leeractiviteit, betekenis krijgt voor de leerling. Onder de docenten wordt een vragenlijst over contextrijk onderwijs verspreid. Via lesobservaties, ondersteund door verdiepende interviews, wordt onderzocht hoe contextonderwijs daadwerkelijk vorm krijgt. Conclusie is dat de bètadocenten in de Achterhoek niet significant anders context realiseren dan hun collega’s in de rest van Nederland. De lesobservaties en interviews laten zien dat leraren op dezelfde school onderling aanzienlijk kunnen verschillen in de wijze waarop en de mate waarin zij contextrijk onderwijs realiseren. Nader onderzoek naar een meetinstrument voor de kwaliteit van contexten wordt aanbevolen.
Date of Award31 Aug 2017
Original languageDutch
SupervisorLesley G.A. de Putter-Smits (Supervisor 1)

Cite this

'